Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

Thứ tư - 14/06/2023 05:44
Cộng tác viên: Lê Thị Ngọc Bé - PBT Đoàn Thanh niên


Đảng ta luôn xác định, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, cho nên việc phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chìa khóa bảo vệ từ bên ngoài của tổ chức Đảng. Ngày nay, Đất nước đang bước vào hội nhập kinh tế quốc tế điều đó đang tạo điều kiện hết sức thụân lợi cho nông nghiệp nông thôn những bước đi mới, người dân nông thôn kinh tế ngày càng phát triển. Tuy nhiên mặt trái của sự phát triển kinh tế là sự xâm nhập của các loại hình văn hóa độc hại, các nền tảng mạng xã hội đã từng bước thâm nhập vào từng nhà, từng người. Quy luật về sự tiếp thu cái đúng, cái chính thống để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước trước sự tác động của các thế lực thù địch và phản động đòi hỏi thanh niên nông thôn phải có kiến thức trong lựa chọn thông tin và hoạt động của tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, vận động và định hướng thông tin dư luận đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở mỗi địa phương.   

Việt Nam là một Quốc gia có dân số động và trẻ, hầu như ở địa phương nào trên cả nước, thanh niên độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi chiếm khoảng 30% dân số. Đây là lực lượng có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường đặc biệt là môi trường về mạng xã hội. Đặc trưng của thanh niên là nhiệt tình, tiên phong, ham học hỏi, có óc sáng tạo, khi được dìu dắt, tập hợp, thanh niên dễ kết thành một khối đoàn kết, thống nhất. Tuy nhiên, ở nông thôn vẫn còn những địa phương có những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên số thanh niên bị lôi kéo, kích động, dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã đầu đời diễn ra nhiều. Đây là cơ hội để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động để chống phá chủ trương, chính sách. Bên cạnh đó, ở nông thôn, số thanh niên sau khi tốt nghiệp phổ thông thường lựa chọn con đường xuất cảnh để đi lao động ở nước ngoài, tuổi trẻ, không được rèn luyện, thu nhập cao và thường xuyên tiếp nhận thông tin từ các nguồn không chính thống do báo chí và các tổ chức nước ngoài truyền thông cũng đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý tuổi trẻ.
Thực tế, trong thời gian gần đây, hoạt động của các thế lực thù địch và tổ chức, cá nhân chống đối ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, leo thang, nguy hiểm trên không gian mạng, chúng đẩy mạnh truyền thông ở nông thôn với hình thức chủ yếu đăng tải các bài viết, chế hình ảnh, clip… trên các kênh Youtube, Facebook, Tiktok để đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống về Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta. Mục đích của chúng là càng nhiều thanh niên và người dân tiếp cận và chia sẽ càng tốt. Các thế lực phản động tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do quan trọng đó là mạng xã hội tại Việt Nam có tốc độ lan truyền tin tức nhanh, khả năng phát tán thông tin rộng rãi và miễn phí...  
Thực tiễn suốt nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, khát vọng vươn lên của con người Việt Nam, chúng ta đã luôn dành chiến thắng trên mọi mặt trận và với mọi kẻ thù. Tuy nhiên, đất nước ta càng đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động lại càng hằn học, điên cuồng tìm mọi cách để chống phá. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, cuộc chiến chống tham nhũng các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị tăng cường, điên cuồng chống phá chúng ta. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng một cách tinh vi và xảo quyệt hơn và thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ, chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, các hình thức truyền thông mới để tuyên truyền chống phá; tán dương, cổ vũ lẫn nhau trong một “thế trận” có “kịch bản”, đánh vào nhận thức, tâm lý “đám đông” theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”. Chúng tận dụng tối đa hệ thống các kênh facebook, youtube, tick tock... để tung thông tin xấu, độc dưới dạng thật như giả, giả như thật, giật tít, câu view... nhằm đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người.
Mục tiêu bao trùm, xuyên suốt của âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực, xóa bỏ hệ tư tưởng, lý luận Mác-Lênin, xóa bỏ hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa và xu thế phát triển của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó tập trung xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản  và lực lượng mà chúng dễ tác động nhất vẫn là thanh niên nông thôn, nhóm lực lượng hiểu biết ít về lịch sử, về cách mạng nhất trong giới trẻ hiện nay với mục đích tẩy trắng lịch sử.  Điều này đặt tổ chức Đoàn ở nông thôn bước vào thời kỳ “cách mạng mới” là chốt chặn cực kỳ quan trọng ở vùng nông thôn trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Trước yêu cầu của tình hình mới, nhận thức rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với yêu cầu các hình thức tuyên truyền cần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt gắn với đặc điểm thanh niên ở nông thôn, giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đặc biệt là nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua các tổ chức đoàn ở khu vực nông thôn đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia đấu tranh, tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, góp phần định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được xây dựng và nhân rộng, hoạt động của tổ chức Đoàn không chỉ góp phần định hướng dư luận trong tổ chức mà đã đã đi sâu vào đời sống của người dân. 
Dự báo trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chống phá Đảng, phá hoại công cuộc đổi mới đất nước trên không gian mạng, gây tâm lý hoang mang, dao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để phát huy vai trò của Đoàn trong công cuộc đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cần thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất là phải đổi mới phương thức tập hợp thanh niên: Công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội trong thời kỳ mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ Đảng, của Đoàn Thanh niên và Hội liên hiệp Thanh niên.  Để làm được điều này, mỗi tổ chức đoàn ở nông thôn cần có phương thức vận động, tập hợp một cách thích hợp, tập trung đưa các hoạt động của Đoàn về từng xóm nhằm xây dựng mô hình để nhân rộng và nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các cuộc vận động như cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”,  tạo những điều kiện thuận lợi để thanh niên được học tập, giáo dục, rèn luyện, trưởng thành, cống hiến; đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng về học tập, về việc làm của thanh niên, nhất là số đoàn viên thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Muốn làm được vậy thì phải trau dồi đội ngũ cán bộ Đoàn phải thật sự chủ động, nhạy bén, sáng tạo, “hiểu thanh niên và nói cho thanh niên hiểu”, nói đi đôi với làm, biết khơi dậy và phát huy tính xung kích tình nguyện sẵn có trong thanh niên. 
Thứ hai là phải nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi: Để thực hiện tốt vấn đề này, mỗi cán bộ, đoàn viên phải không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tính xung kích của tuổi trẻ. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải gương mẫu trước các tầng lớp thanh niên. Trên cơ sở nâng cao chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn phải không ngừng củng cố tổ chức của mình, chú trọng công tác cán bộ và công tác phát triển đoàn viên mới có chất lượng. Phát huy ưu thế và vai trò nòng cốt của các chi đoàn trường học, củng cố, xây dựng chi đoàn ở thôn xóm. Bồi dưỡng, giúp đỡ, chủ động giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức Đoàn vững mạnh thì nhất định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ mạnh, chất lượng và hiệu quả sẽ cao.
Thứ ba là cán bộ làm công tác đoàn ở nông thôn cần năng động, sáng tạo, góp phần tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Đoàn cần gắn các cuộc vận động, các phong trào do Đoàn cấp trên phát động, các chương trình công tác, các hoạt động của mình với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố quốc phòng và an ninh. Đoàn phải biết tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng trên các lĩnh vực khó khăn, bức xúc cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ như bảo vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vv...
Thứ tư, cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ làm công tác đoàn và thanh niên trong. Bên cạnh những cách làm truyền thống, cần đổi mới hình thức để mang lại hiệu quả cao như sự dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực lập nhiều trang, nhóm trên nền tảng mạng xã hội và thường xuyên đăng tải thông tin định hướng cho đoàn viên thanh niên hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá, sai sự thật của các thế lực thù địch. Tăng cường tuyên truyền gương thanh niên tốt, việc thanh niên tốt, những câu chuyện nhân văn, giàu ý nghĩa tới đoàn viên, thanh niên với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, thông qua đó phát huy vai trò của các điển hình tiên tiến sau tuyên dương và và huy động người nổi tiếng, người có uy tín để định hướng dư luận xã hội. 

Tác giả bài viết: Lê Thị Ngọc Bé

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

map nghi vạn

Thông báo - Lịch làm việc

Dịch vụ công trực tuyến
Công báo nghệ an
Thư điẹn tử
Hỏi đáp
Thông tin người phát ngôn
Thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật
Thông tin doanh nghiệp, cơ hội đầu tư
Thông tin các dự án và các hạng mục đầu tư
Quản lý văn bản
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay2,695
  • Tháng hiện tại77,052
  • Tổng lượt truy cập510,282
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây